Część 2

§ 21
Członek honorowy jest zobowiązany do:
Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Delegatów.
 • Zarząd Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna.
§ 23
Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia (Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna) trwa 2 lata, a wybór ich członków odbywa się zgodnie z § 29 niniejszego statutu.

§ 24
Organem władzy w Terenowym Oddziale Konsolata jest Zarząd TOK.

Walne Zebranie Delegatów

§ 25
Walne Zebranie Delegatów może być:
 • Zwyczajne, zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata, w ciągu ośmiu miesięcy od upływu roku kalendarzowego.
 • Nadzwyczajne, zwoływane w razie potrzeby przez Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu trzech miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku.
§ 26
Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem terminu, miejsca oraz porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem.
Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia za pomocą listu poleconego lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd Stowarzyszenia obowiązek jego zwołania spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

§27
Do zakresu działania Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy:
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odwołania członka honorowego.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał, które ze względu na swoją wagę wymagają decyzji Walnego Zebrania Delegatów.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
§ 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem terminu, miejsca oraz porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem, za pomocą listu poleconego lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu trzech miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku od Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§29
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.
W pierwszym terminie do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.
Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 30
Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§ 31
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 2 –6 członków zwykłych Stowarzyszenia wybranych zgodnie z § 29 niniejszego statutu.
W skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wchodzić członkowie Zarządów TOK.

§ 32
Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie:
 • Prezesa.
 • Wiceprezesa.
 • Skarbnika.
 • Członka Zarządu
§ 33
Zarząd Stowarzyszenia na drodze uchwały powołuje lub rozwiązuje Zespoły Tematyczne oraz powołuje lub odwołuje Kierowników Zespołów Tematycznych.

§ 34
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, a w szczególności:
 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.
 • Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów.
 • Interpretacja Statutu i uchwał Walnego Zebrania Delegatów.
 • Pomoc w organizowaniu nowych Terenowych Ośrodków Konsolata i współdziałanie z istniejącymi.
 • Powoływanie i rozwiązywanie Terenowych Ośrodków Konsolata.
 • Decydowanie o przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn.
 • Decydowanie o przedmiocie kupna, sprzedaży zamiany, dzierżawy i obciążenia nieruchomości.
 • Decydowanie o przedmiocie podejmowania działalności gospodarczej.
 • Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 • Angażowanie i zwalnianie pracowników.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie odwołań składanych przez członków Stowarzyszenia.
 • Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 • Zatwierdzanie, odwoływanie Zarządu TOK oraz określania obszaru działalności TOK
 • Uchwalanie i wydawanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
§ 35
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
 • Upływu kadencji.
 • Złożenia pisemnej rezygnacji.
 • Odwołania przez Walne Zebranie Delegatów.
 • Śmierci członka Zarządu.
§ 36
 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje dwóch członków Zarządu, przy czym niezbędny jest udział Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest złożenie oświadczenia woli Prezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem albo Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem.

§ 37
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z decydującym głosem Prezesa w przypadku równowagi głosów.
W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji Zarządu, uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie Zarządu poprzez kooptację spośród członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 38
Komisja Rewizyjna składa się z 1 – 5 członków zwykłych wybranych zgodnie z § 29 niniejszego statutu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z decydującym głosem Przewodniczącego w przypadku równowagi głosów.
W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej poprzez kooptację spośród członków Stowarzyszenia.
  ...

[1]
 [2] [3]
Do góry!