Część 2

21
Czonek honorowy jest zobowizany do:
Postaw i dziaaniami przyczynia si do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Rozdzia IV
Wadze Stowarzyszenia
22
Wadzami Stowarzyszenia s:
 • Walne Zebranie Delegatw.
 • Zarzd Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna.
23
Kadencja wybieralnych wadz Stowarzyszenia (Zarzd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna) trwa 2 lata, a wybr ich czonkw odbywa si zgodnie z 29 niniejszego statutu.

24
Organem wadzy w Terenowym Oddziale Konsolata jest Zarzd TOK.

Walne Zebranie Delegatw

25
Walne Zebranie Delegatw moe by:
 • Zwyczajne, zwoywane przez Zarzd raz na dwa lata, w cigu omiu miesicy od upywu roku kalendarzowego.
 • Nadzwyczajne, zwoywane w razie potrzeby przez Zarzd, z wasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w cigu trzech miesicy od podjcia uchway lub otrzymania pisemnego wniosku.
26
Walne Zebranie Delegatw jest zwoywane przez Zarzd Stowarzyszenia z podaniem terminu, miejsca oraz porzdku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem.
Walne Zebranie Delegatw jest zwoywane przez Zarzd Stowarzyszenia za pomoc listu poleconego lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku nie zwoania Walnego Zebrania Delegatw przez Zarzd Stowarzyszenia obowizek jego zwoania spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

27
Do zakresu dziaania Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatw naley:
 • Powoywanie i odwoywanie czonkw Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwa w sprawie absolutorium dla ustpujcego Zarzdu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie wnioskw Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie kierunkw dziaania Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwa o zmianie statutu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia lub odwoania czonka honorowego.
 • Podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwa o przeznaczeniu majtku zlikwidowanego stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwa, ktre ze wzgldu na swoj wag wymagaj decyzji Walnego Zebrania Delegatw.
 • Rozpatrywanie odwoa od decyzji Zarzdu.
28
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatw jest zwoywane przez Zarzd Stowarzyszenia z podaniem terminu, miejsca oraz porzdku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem, za pomoc listu poleconego lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatw zwoywane jest przez Zarzd Stowarzyszenia z wasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w cigu trzech miesicy od podjcia uchway lub otrzymania pisemnego wniosku od Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatw obraduje nad sprawami dla ktrych zostao zwoane

29
Uchway Walnego Zebrania Delegatw zapadaj zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym z wyjtkiem uchwa dotyczcych zmiany statutu i rozwizania Stowarzyszenia, ktre wymagaj wikszoci 2/3 gosw.
W pierwszym terminie do wanoci uchwa wymagana jest obecno co najmniej poowy liczby osb uprawnionych do gosowania. W drugim terminie uchway zapadaj bez wzgldu na liczb obecnych.
Walne Zebranie moe zdecydowa o przeprowadzeniu gosowania tajnego.

Zarzd Stowarzyszenia
30
Zarzd Stowarzyszenia kieruje dziaalnoci Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Delegatw.

31
W skad Zarzdu Stowarzyszenia wchodzi 2 –6 czonkw zwykych Stowarzyszenia wybranych zgodnie z 29 niniejszego statutu.
W skad Zarzdu Stowarzyszenia mog wchodzi czonkowie Zarzdw TOK.

32
Zarzd Stowarzyszenia konstytuuje si na pierwszym posiedzeniu wybierajc spord siebie:
 • Prezesa.
 • Wiceprezesa.
 • Skarbnika.
 • Czonka Zarzdu
33
Zarzd Stowarzyszenia na drodze uchway powouje lub rozwizuje Zespoy Tematyczne oraz powouje lub odwouje Kierownikw Zespow Tematycznych.

34
Do zakresu dziaania Zarzdu Stowarzyszenia nale sprawy nie zastrzeone do kompetencji Walnego Zebrania Delegatw, a w szczeglnoci:
 • Kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewntrz.
 • Zwoywanie Walnego Zebrania Delegatw.
 • Ustalanie wysokoci skadki czonkowskiej.
 • Skadanie sprawozda na Walnym Zebraniu Delegatw.
 • Interpretacja Statutu i uchwa Walnego Zebrania Delegatw.
 • Pomoc w organizowaniu nowych Terenowych Orodkw Konsolata i wspdziaanie z istniejcymi.
 • Powoywanie i rozwizywanie Terenowych Orodkw Konsolata.
 • Decydowanie o przedmiocie przyjcia zapisw i darowizn.
 • Decydowanie o przedmiocie kupna, sprzeday zamiany, dzierawy i obcienia nieruchomoci.
 • Decydowanie o przedmiocie podejmowania dziaalnoci gospodarczej.
 • Zatwierdzanie budetu Stowarzyszenia.
 • Zarzdzanie majtkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 • Angaowanie i zwalnianie pracownikw.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie odwoa skadanych przez czonkw Stowarzyszenia.
 • Przyjmowanie i wykluczanie czonkw Stowarzyszenia.
 • Zatwierdzanie, odwoywanie Zarzdu TOK oraz okrelania obszaru dziaalnoci TOK
 • Uchwalanie i wydawanie regulaminw wewntrznych Stowarzyszenia.
35
Czonkostwo w Zarzdzie ustaje z chwil:
 • Upywu kadencji.
 • Zoenia pisemnej rezygnacji.
 • Odwoania przez Walne Zebranie Delegatw.
 • mierci czonka Zarzdu.
36
 1. Stowarzyszenie na zewntrz reprezentuje dwch czonkw Zarzdu, przy czym niezbdny jest udzia Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Do skadania owiadcze w zakresie praw i obowizkw majtkowych w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest zoenie owiadczenia woli Prezesa dziaajcego cznie ze Skarbnikiem albo Wiceprezesa dziaajcego cznie ze Skarbnikiem.

37
Uchway Zarzdu Stowarzyszenia podejmowane s zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw z decydujcym gosem Prezesa w przypadku rwnowagi gosw.
W razie ustpienia czonka w trakcie kadencji Zarzdu, uzupenienia skadu dokonuj pozostali czonkowie Zarzdu poprzez kooptacj spord czonkw Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
38
Komisja Rewizyjna skada si z 1 – 5 czonkw zwykych wybranych zgodnie z 29 niniejszego statutu. Czonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj na pierwszym posiedzeniu spord siebie Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej.
Uchway Komisji Rewizyjnej podejmowane s zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw z decydujcym gosem Przewodniczcego w przypadku rwnowagi gosw.
W razie ustpienia czonka w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupenienia skadu dokonuj pozostali czonkowie Komisji Rewizyjnej poprzez kooptacj spord czonkw Stowarzyszenia.
  ...

[1]
 [2] [3]
Do góry!