Część 3


39
Komisja Rewizyjna kontroluje dziaalno Stowarzyszenia i jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Delegatw. Komisja Rewizyjna zostaje zwolniona z obowizkw i odpowiedzialnoci z chwil przyjcia przez Walne Zebranie Delegatw sprawozdania z jej dziaalnoci za cay okres kadencji.
40
Do zakresu dziaania Komisji Rewizyjnej naley:
 • Kontrola dziaalnoci merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia w tym TOK.
 • Kontrola gospodarki finansowej i majtkowej Stowarzyszenia w tym TOK.
 • Kontrola dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia.
 • Skadanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatw i stawianie wniosku o udzielenie lub odmow absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Stowarzyszenia.
 • Wnioskowanie o odwoanie Zarzdu Stowarzyszenia, Zarzdu TOK lub poszczeglnych czonkw zarzdu w razie jego bezczynnoci.
 • Wnioskowanie o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw.

41
Czonkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwil:
 • Upywu kadencji.
 • Zoenia pisemnej rezygnacji.
 • Odwoania przez Walne Zebranie Delegatw.
 • mierci czonka Komisji Rewizyjnej.
42
Czonkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo do uczestniczenia z gosem doradczym
w posiedzeniach Zarzdu, oraz Zespow Tematycznych.


Rozdzia V
Terenowe Orodki Konsolata TOK
43
Terenowe Orodki Konsolata, powoywane s przez Zarzd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 5 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.
Terenowe Orodki Konsolata nie posiadaj osobowoci prawnej.
TOK dziaaj zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz regulaminami Stowarzyszenia.

44
Przedstawicielami Terenowych Orodkw Konsolata TOK na Walne Zebranie Delegatw s:
Czonkowie Zarzdw Terenowych Orodkw Konsolata TOK
Delegaci Terenowych Orodkw Konsolata.

45
Orodki TOK liczce do 20 czonkw maj po jednym Delegacie a orodki liczce odpowiednio wicej tj. po jednym Delegacie od rozpocztych 20 osb.
Delegaci TOK s wybierani spord czonkw TOK przez pozostaych czonkw TOK.
Delegaci TOK s wybierani zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw TOK.
Zebranie wyborcze organizuje Zarzd TOK, okrelajc jednoczenie zasady jego przeprowadzenia.
Kadencja Delegata TOK koczy si z ustaniem czonkostwa Stowarzyszenia lub rezygnacj z mandatu.
Kadencja Delegata trwa 2 lata.

46
Czonkami oddziau terenowego TOK s wszyscy czonkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze dziaalnoci TOK.
Terenowe Orodki Konsolata mog przybiera wedug wasnego uznania, dodatkowe nazwy.

Zarzd TOK Konsolata

47
Czonkowie TOK wybieraj spord swoich czonkw, Zarzd TOK skadajcy si z 1-3 osb; Prezesa TOK, Wiceprezesw TOK.
W skad Zarzdu TOK mog wchodzi czonkowie Zarzdu Stowarzyszenia.
Zarzd TOK jest wybierany zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw TOK. na okres 2 lat.
Zebranie wyborcze organizuje Zarzd Stowarzyszenia, okrelajc jednoczenie zasady jego przeprowadzenia.
W razie ustpienia czonka w trakcie kadencji Zarzdu TOK, uzupenienia skadu dokonuje Zarzd Stowarzyszenia poprzez kooptacj spord czonkw Stowarzyszenia.
Uchway Zarzdu TOK podejmowane s zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw z decydujcym gosem Prezesa TOK w przypadku rwnowagi gosw.
Do zakresu dziaania Zarzdu TOK naley:
 • Kierowanie dziaalnoci TOK oraz reprezentowanie go na zewntrz
 • Zwoywanie zebra TOK.
 • Wspdziaanie z Zarzdem Stowarzyszenia.
 • Zbieranie skadek czonkowskich.
 • Skadanie sprawozda do Zarzdu Stowarzyszenia.
 • Planowanie budetu TOK.
Czonkostwo w Zarzdzie TOK ustaje z chwil:
 • Upywu kadencji.
 • Zoenia pisemnej rezygnacji.
 • Odwoania przez Zarzd Stowarzyszenia.
 • mierci czonka Zarzdu TOK.

48
W wypadku dziaalnoci sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, regulaminami wewntrznymi Stowarzyszenia lub zaniechania dziaalnoci statutowej , na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarzd Stowarzyszenia moe rozwiza Terenowy Orodek Konsolata.

Rozdzia VI
Fundusz i majtek

49
Na fundusze Stowarzyszenia skadaj si:
 • Skadki czonkowskie.
 • Darowizny, zapisy, subwencje i dotacje, spadki.
 • Dochody z dziaalnoci gospodarczej.
 • Dochody z imprez dobroczynnych.
 • Dochody z odpatnej dziaalnoci poytku publicznego.
 • Dochody z ofiarnoci publicznej i sponsoringu.
 • Dochody z udziaw i lokat.
 • Dochody z majtku Stowarzyszenia.

50
Zebrane w TOK skadki czonkowskie przekazywane s kwartalnie na konto Stowarzyszenia.

Dziaalno gospodarcza
51
Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz na oglnych zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz wycznie w rozmiarach sucych realizacji celw statutowych.
Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz w nastpujcych dziedzinach:
 • Reklama – 73.1
 • Dziaalno agencji reklamowych - 73.11.Z
 • Sprzeda hurtowa artykuw uytku domowego - 46.4
 • Sprzeda hurtowa elektrycznych artykuw uytku domowego - 46.43.Z
 • Sprzeda hurtowa pozostaych artykuw uytku domowego -. 46.49.Z
 • Sprzeda detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach - 47.8
 • Sprzeda detaliczna pozostaych wyrobw prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z
 • Sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i targowiskami - 47.9
 • Sprzeda detaliczna prowadzona przez domy sprzeday wysykowej lub Internet - 47.91.Z

Rozdzia VII
Postanowienia kocowe
52
Statut wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sd.
Statut niniejszy stanowi zacznik do protokou zabrania Zaoycielskiego Stowarzyszenia z dnia 15.08.2009 r.
Zmiana statutu lub Rozwizanie Stowarzyszenia

53
Rozwizanie Stowarzyszenia moe nastpi na mocy uchway Walnego Zebrania Delegatw zgodnie z 29 niniejszego statutu.
W razie rozwizania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majtku, decyduje Walne Zebranie Delegatw.


[1] [2] [3]

Do góry!