Część 3


§ 39
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia i jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Delegatów. Komisja Rewizyjna zostaje zwolniona z obowiązków i odpowiedzialności z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Delegatów sprawozdania z jej działalności za cały okres kadencji.
§ 40
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia w tym TOK.
 • Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia w tym TOK.
 • Kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 • Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów i stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 • Wnioskowanie o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu TOK lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności.
 • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 41
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:
 • Upływu kadencji.
 • Złożenia pisemnej rezygnacji.
 • Odwołania przez Walne Zebranie Delegatów.
 • Śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
§ 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu, oraz Zespołów Tematycznych.


Rozdział V
Terenowe Ośrodki Konsolata TOK
§ 43
Terenowe Ośrodki Konsolata, powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Terenowe Ośrodki Konsolata nie posiadają osobowości prawnej.
TOK działają zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz regulaminami Stowarzyszenia.

§ 44
Przedstawicielami Terenowych Ośrodków Konsolata TOK na Walne Zebranie Delegatów są:
Członkowie Zarządów Terenowych Ośrodków Konsolata TOK
Delegaci Terenowych Ośrodków Konsolata.

§ 45
Ośrodki TOK liczące do 20 członków mają po jednym Delegacie a ośrodki liczące odpowiednio więcej tj. po jednym Delegacie od rozpoczętych 20 osób.
Delegaci TOK są wybierani spośród członków TOK przez pozostałych członków TOK.
Delegaci TOK są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków TOK.
Zebranie wyborcze organizuje Zarząd TOK, określając jednocześnie zasady jego przeprowadzenia.
Kadencja Delegata TOK kończy się z ustaniem członkostwa Stowarzyszenia lub rezygnacją z mandatu.
Kadencja Delegata trwa 2 lata.

§ 46
Członkami oddziału terenowego TOK są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze działalności TOK.
Terenowe Ośrodki Konsolata mogą przybierać według własnego uznania, dodatkowe nazwy.

Zarząd TOK Konsolata

§ 47
Członkowie TOK wybierają spośród swoich członków, Zarząd TOK składający się z 1-3 osób; Prezesa TOK, Wiceprezesów TOK.
W skład Zarządu TOK mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd TOK jest wybierany zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków TOK. na okres 2 lat.
Zebranie wyborcze organizuje Zarząd Stowarzyszenia, określając jednocześnie zasady jego przeprowadzenia.
W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji Zarządu TOK, uzupełnienia składu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez kooptację spośród członków Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu TOK podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z decydującym głosem Prezesa TOK w przypadku równowagi głosów.
Do zakresu działania Zarządu TOK należy:
 • Kierowanie działalnością TOK oraz reprezentowanie go na zewnątrz
 • Zwoływanie zebrań TOK.
 • Współdziałanie z Zarządem Stowarzyszenia.
 • Zbieranie składek członkowskich.
 • Składanie sprawozdań do Zarządu Stowarzyszenia.
 • Planowanie budżetu TOK.
Członkostwo w Zarządzie TOK ustaje z chwilą:
 • Upływu kadencji.
 • Złożenia pisemnej rezygnacji.
 • Odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Śmierci członka Zarządu TOK.

§ 48
W wypadku działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, regulaminami wewnętrznymi Stowarzyszenia lub zaniechania działalności statutowej , na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia może rozwiązać Terenowy Ośrodek Konsolata.

Rozdział VI
Fundusz i majątek

§ 49
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 • Składki członkowskie.
 • Darowizny, zapisy, subwencje i dotacje, spadki.
 • Dochody z działalności gospodarczej.
 • Dochody z imprez dobroczynnych.
 • Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • Dochody z ofiarności publicznej i sponsoringu.
 • Dochody z udziałów i lokat.
 • Dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 50
Zebrane w TOK składki członkowskie przekazywane są kwartalnie na konto Stowarzyszenia.

Działalność gospodarcza
§ 51
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
 • Reklama – 73.1
 • Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
 • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego - 46.4
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -. 46.49.Z
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach - 47.8
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.9
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 52
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd.
Statut niniejszy stanowi załącznik do protokołu zabrania Założycielskiego Stowarzyszenia z dnia 15.08.2009 r.
Zmiana statutu lub Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 53
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów zgodnie z § 29 niniejszego statutu.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku, decyduje Walne Zebranie Delegatów.


[1] [2] [3]

Do góry!