Rozdzia I
Postanowienia oglne
1
 1. Stowarzyszenie nosi nazw „Stowarzyszenie Konsolata” i w dalszym cigu nazywane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem dziaania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib wadz jest miasto Olsztyn.
 3. Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw. Do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw.
 4. Stowarzyszenie moe by czonkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych. O przystpieniu bd wystpieniu z organizacji, o ktrych mowa, decyduje Zarzd Stowarzyszenia.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
2
Podstawow jednostk organizacyjn Stowarzyszenia s Terenowe Orodki Konsolata (TOK).

3
Stowarzyszenie dziaa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowie niniejszego statutu.

4
Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i uywa okrgej pieczci z napisem: Stowarzyszenie Konsolata

Rozdzia II
Cele i ich realizacja
5
Stowarzyszenie stawia sobie nastpujce cele:
 • Dziaalno w zakresie formacji religijnej i kultu religijnego.
 • Dziaalno spoeczno-kulturalna, owiatowo-wychowawcza, zgodna z nauk Kocioa Katolickiego.
6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie, prowadzenie spotka modlitewnych tzw. Wieczernikw Modlitwy.
 2. Budow, rozbudow, modernizacj budynkw sucych Wieczernikom Modlitwy.
 3. Wspomaganie finansowe, materialne kapanw Kocioa Katolickiego.
 4. Dziaanie w cznoci z hierarchi kocieln.
 5. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, wypoczynku.
 6. Organizowanie wykadw, prelekcji, seminariw.
 7. Organizowanie spotka okolicznociowych i imprez dobroczynnych.
 8. Organizowanie wycieczek, obozw, kolonii, wakacji.
 9. Organizowanie sympozjw, konferencji, szkole i konkursw.
 10. Prowadzenie dziaalnoci wydawniczej i reklamowej.
 11. Sprzeda pism, pyt, ksiek i innych publikacji.
 12. Budow i prowadzenie wasnych stron Internetowych.
 13. Tworzenie audycji radiowych, telewizyjnych.
 14. Budow i prowadzenie Internetowego radia Konsolata, Internetowej telewizji Konsolata, sieci elektronicznych tablic informacyjnych.
 15. Dziaalno edukacyjn i charytatywn.
 16. Wspieranie finansowe i materialne osb potrzebujcych.
 17. Wynajmowanie i uyczanie majtku Stowarzyszenia.
 18. Pomoc spoeczn, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb.
 19. Ochrona dbr kultury i tradycji.
 20. Dziaalno wspomagajc rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych.
 21. Powoywanie, zakadanie fundacji, spek i innych dopuszczonych prawem organizacji.
Rozdzia III
Czonkowie Stowarzyszenia
7
Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:
 • Czonkw zwyczajnych.
 • Czonkw wspierajcych.
 • Czonkw honorowych.
8
Czonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • Dobrowolnej rezygnacji z przynalenoci do Stowarzyszenia, zgoszonej na pimie Zarzdowi.
 • mierci czonka lub utrata osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego.
 • Skrelenia z listy czonkw decyzj Zarzdu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opat skadek czonkowskich przez okres co najmniej 1 roku, lub postpowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia.
 • Pozbawienia czonkostwa honorowego uchwa Walnego Zebrania Delegatw.
9
 1. Zarzd zobowizany jest niezwocznie zawiadomi czonka o skreleniu, podajc przyczyny skrelenia i wskazujc na prawo wniesienia odwoania do Walnego Zebrania Delegatw w terminie 3 miesicy od daty dorczenia zawiadomienia.
 2. Do osb, ktrym odmwiono prawa czonkostwa stosuje si odpowiednio zasady okrelone w pkt. 1
Czonkowie zwyczajni
10
 1. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by kada osoba fizyczna, ktra zoy pisemn deklaracj zawierajc rekomendacj dwch czonkw Stowarzyszenia.
 2. Przyjcia nowych czonkw dokonuje Zarzd uchwa podjt nie pniej ni w cigu dwch miesicy od daty zoenia deklaracji.
11
Czonek zwyczajny ma prawo do:
 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Stowarzyszenia.
 • Zgaszania opinii, wnioskw i postulatw pod adresem wadz Stowarzyszenia.
 • Korzystania z urzdze, wiadcze, dorobku i pomocy Stowarzyszenia.
 • Powoywania si w swojej dziaalnoci na przynaleno do Stowarzyszenia.
12
Czonek zwyczajny jest zobowizany do:
 • Aktywnego uczestniczenia w realizacji celw Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania statutu, regulaminw i uchwa wadz Stowarzyszenia.
 • Regularnego opacania skadek i innych wiadcze obowizujcych w Stowarzyszeniu.
 • Postaw i dziaaniami przyczynia si do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 • Czonkowie wspierajcy
13
Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia moe by osoba fizyczna i prawna zainteresowana dziaalnoci Stowarzyszenia, ktra pisemnie zadeklarowaa pomoc finansow, merytoryczn lub rzeczow w realizacji celw statutowych Stowarzyszenia.

14
Czonkw wspierajcych przyjmuje Zarzd, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego. Przyjcia nowych czonkw dokonuje Zarzd uchwa podjt nie pniej ni 2 miesice od daty zoenia deklaracji.

15
Czonkowie wspierajcy maj prawo do:
 • Powoywania si w swojej dziaalnoci na przynaleno do Stowarzyszenia.
 • Brania udziau, jeeli czonek wspierajcy jest osob prawn to przez swojego upowanionego przedstawiciela, w Walnych Zebraniach Delegatw z doradczym prawem gosu.
 • Wgldu, jeeli czonek wspierajcy jest osob prawn to przez swojego upowanionego przedstawiciela, w dokumenty finansowe Stowarzyszenia.
 • Brania udziau we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie przedsiwziciach.
 • Wysuwania wnioskw dotyczcych istniejcych lub proponowanych form pracy Stowarzyszenia oraz brania udziau, jeeli czonek wspierajcy jest osob prawn to przez swojego upowanionego przedstawiciela, w zebraniach Zarzdu w celu przedstawienia tych wnioskw.
16
Czonek wspierajcy jest zobowizany do:
 • Regularnego wywizywania si z deklarowanych wiadcze oraz przestrzegania statutu, regulaminw i uchwa wadz Stowarzyszenia.
 • Postaw i dziaaniami przyczynia si do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Czonkowie honorowi
17
Czonkiem honorowym Stowarzyszenia moe by osoba fizyczna, ktra wniosa wybitny wkad w realizacj celw Stowarzyszenia lub w inny szczeglny sposb zasuya si dla rozwoju i dziaalnoci Stowarzyszenia.

18
Nadanie godnoci czonka honorowego nastpuje w drodze uchway Walnego Zebrania Delegatw na wniosek Zarzdu Stowarzyszenia albo co najmniej 10 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.
19
Czonkowie honorowi zwolnieni s z opacania skadek czonkowskich.

20
Czonkowie honorowi maj prawo do:
 • Brania udziau w Walnych Zebraniach Delegatw z doradczym prawem gosu, jednak bez prawa wyborczego.
 • Brania udziau we wszystkich organizowanych przez Wsplnot przedsiwziciach i spotkaniach czonkw.
[1] [2] [3]
Do góry!