Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Konsolata” i w dalszym ciągu nazywane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Olsztyn.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 2
Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia są Terenowe Ośrodki Konsolata (TOK).

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa okrągłej pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Konsolata

Rozdział II
Cele i ich realizacja
§ 5
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
 • Działalność w zakresie formacji religijnej i kultu religijnego.
 • Działalność społeczno-kulturalna, oświatowo-wychowawcza, zgodna z nauką Kościoła Katolickiego.
§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie, prowadzenie spotkań modlitewnych tzw. Wieczerników Modlitwy.
 2. Budowę, rozbudowę, modernizację budynków służących Wieczernikom Modlitwy.
 3. Wspomaganie finansowe, materialne kapłanów Kościoła Katolickiego.
 4. Działanie w łączności z hierarchią kościelną.
 5. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, wypoczynku.
 6. Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów.
 7. Organizowanie spotkań okolicznościowych i imprez dobroczynnych.
 8. Organizowanie wycieczek, obozów, kolonii, wakacji.
 9. Organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej.
 11. Sprzedaż pism, płyt, książek i innych publikacji.
 12. Budowę i prowadzenie własnych stron Internetowych.
 13. Tworzenie audycji radiowych, telewizyjnych.
 14. Budowę i prowadzenie Internetowego radia Konsolata, Internetowej telewizji Konsolata, sieci elektronicznych tablic informacyjnych.
 15. Działalność edukacyjną i charytatywną.
 16. Wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących.
 17. Wynajmowanie i użyczanie majątku Stowarzyszenia.
 18. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 19. Ochrona dóbr kultury i tradycji.
 20. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 21. Powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych prawem organizacji.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Członków zwyczajnych.
 • Członków wspierających.
 • Członków honorowych.
§ 8
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 • Śmierci członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • Skreślenia z listy członków decyzją Zarządu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku, lub postępowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia.
 • Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.
§ 9
 1. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt. 1
Członkowie zwyczajni
§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 • Korzystania z urządzeń, świadczeń, dorobku i pomocy Stowarzyszenia.
 • Powoływania się w swojej działalności na przynależność do Stowarzyszenia.
§ 12
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
 • Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 • Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 • Członkowie wspierający
§ 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklarowała pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14
Członków wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji.

§ 15
Członkowie wspierający mają prawo do:
 • Powoływania się w swojej działalności na przynależność do Stowarzyszenia.
 • Brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną to przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w Walnych Zebraniach Delegatów z doradczym prawem głosu.
 • Wglądu, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną to przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w dokumenty finansowe Stowarzyszenia.
 • Brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
 • Wysuwania wniosków dotyczących istniejących lub proponowanych form pracy Stowarzyszenia oraz brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną to przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w zebraniach Zarządu w celu przedstawienia tych wniosków.
§ 16
Członek wspierający jest zobowiązany do:
 • Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi
§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

§ 18
Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 20
Członkowie honorowi mają prawo do:
 • Brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów z doradczym prawem głosu, jednak bez prawa wyborczego.
 • Brania udziału we wszystkich organizowanych przez Wspólnotę przedsięwzięciach i spotkaniach członków.
[1] [2] [3]
Do góry!